International
Petroleum
Group

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด
หนึ่งในสมาชิกสภาการเหมืองแร่ แห่งประเทศไทย

-

-

-

-

关于该IPG

国际石油集团有限公司成立于2009年 10日5月,旨在探索各种钾盐,盐和矿物质TheBook勘探。它也是登录农历领先TheBook能源国际公司之一。

PARTNERSHIP

到2012年,国际石油集团有限公司
矿产理事会

公司愿景

公司致力于探索,开发,
加工和生产能源。目的是领先。提供能源和矿业服务

我们的许可

泰国五共共,位于呵呵共

 

LASTEST NEWS

Our relaxed atmosphere and billiant facilities
welcomes all levels of golfers.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรียนเชิญคณะวิทยากรจากกรมทรัพยากรธนณี เพื่อมาให้ความรู้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทีมมวลชนสัมพันธ์และทีมสำรวจบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด ได้เรียนเชิญคณะวิทยากรจากกรมทรัพยากรธนณี เพื่อมาให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับแร่โพแทช ที่ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Read More

นำคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเข้าชมการเจาะสำรวจเก็บตัวอย่างหลุม NS017

ทีมมวลชนสัมพันธ์ติดตามที่ปรึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเข้าชมการเจาะสำรวจเก็บตัวอย่างหลุม NS017 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด

Read More

เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์ของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ กำกัด (มหาชน)

ทีมมวลชนสัมพันธ์ติดตามที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์ของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ กำกัด (มหาชน) ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

Read More

ประมวลภาพงานบุญ และกิจกรรมกระชับมิตร

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมทำบุญ และกีฬาสีขึ้น ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน

Read More

การอบรมปฐมพยาบาล และดับเพลิง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาล และดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงานใหม่

Read More

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ทางบริษัท อิินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

Read More

知识

采矿方法

如何挖掘(即将推出)

ORE加工

矿物加工(即将推出)

尾巴

尾坑(即将推出)

项目采矿

豆腐钾肥调查由公司经营非。国际石油集团有限公司该项目部位于登录中国东北。呵叻府获得钾盐勘探专项许可证,13个面积总处地块13万亩。

Engine by