International
Petroleum
Group

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด
หนึ่งในสมาชิกสภาการเหมืองแร่ แห่งประเทศไทย

-

-

-

-

ABOUT IPG

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2552 เพื่อดำเนินธุรกิจสำรวจแร่โปแตช เกลือหิน และแร่ทุกชนิด
นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในบริษัทของประเทศไทยที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานระหว่างประเทศ

PARTNERSHIP

เมื่อปี พ.ศ.2012 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด
ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาการเหมืองแร่

COMPANY VISION

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานสำรวจ พัฒนา แปรรูป
และผลิตด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำในการ
ให้บริการด้านพลังงานและเหมืองแร่

OUR LICENSE

บริษัทหนึ่งในห้าของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทชจำนวน 13 แปลง พื้นที่รวม 130,000 ไร่ ในเขตท้องที่อำเภอเมือง และ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา

 

LASTEST NEWS

Our relaxed atmosphere and billiant facilities
welcomes all levels of golfers.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรียนเชิญคณะวิทยากรจากกรมทรัพยากรธนณี เพื่อมาให้ความรู้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทีมมวลชนสัมพันธ์และทีมสำรวจบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด ได้เรียนเชิญคณะวิทยากรจากกรมทรัพยากรธนณี เพื่อมาให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับแร่โพแทช ที่ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Read More

นำคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเข้าชมการเจาะสำรวจเก็บตัวอย่างหลุม NS017

ทีมมวลชนสัมพันธ์ติดตามที่ปรึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเข้าชมการเจาะสำรวจเก็บตัวอย่างหลุม NS017 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด

Read More

เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์ของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ กำกัด (มหาชน)

ทีมมวลชนสัมพันธ์ติดตามที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์ของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ กำกัด (มหาชน) ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

Read More

ประมวลภาพงานบุญ และกิจกรรมกระชับมิตร

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมทำบุญ และกีฬาสีขึ้น ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน

Read More

การอบรมปฐมพยาบาล และดับเพลิง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาล และดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงานใหม่

Read More

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ทางบริษัท อิินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

Read More

KNOWLEDGE

MINING METHOD

วิธีการทำเหมือง (coming soon)

ORE PROCESSING

กระบวนการแต่งแร่ (coming soon)

TAILING POND

บ่อเก็บหางแร่ (coming soon)

PROJECT MINING

โครงการสำรวจแร่โปแตช อำเภอโนนสูง ดำเนินการโดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด โครงการตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทชจำนวน 13 แปลง พื้นที่รวม 130,000 ไร่

Engine by