พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ดังนั้น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเริ่มต้นมีผลใช้บังคับในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

Download File

Download File

07 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 1213 ครั้ง

Engine by shopup.com