แนวทางการบริหารการจัดการแร่โพแทช

จากข้อมูลทั่วไปของแหล่งแร่โพแทชของโลกและของประเทศไทยทำให้นำไปสู่ข้อสรุปได้ว่าแหล่งแร่โพแทชของไทยมีศักยภาพน่าสนใจยิ่งต่อการพัฒนาเพื่อนำผลิตมาใช้ประโยชน์โดยตรงในประเทศไทยและส่งออกเพื่อแสวงหาเงินตราต่างประเทศ ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าการพัฒนาดังกล่าวย่อมเกิดผลกระทบทางด้านลบต่อสังคมและชุมชนด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากผลกระทบนั้นๆได้รับการศึกษาวิเคราะห์อย่างครบถ้วนโดยคาดหมายไปถึงอนาคตภายหลังการสิ้นสุดการทำเหมืองไปแล้วและทุกฝ่ายต่างเตรียมการป้องกันแก้ไขไว้มิให้ผลกระทบเกิดรุนแรงเกินไป ตลอดจนผู้รับผลกระทบต้องได้รับการชดเชยและตอบแทนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมทั้งในขณะที่ยังดำเนินการผลิตแร่อยู่ตลอดไปจนเมื่อปิดเหมืองไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งที่คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบขึ้นอีกแล้วทั้งนี้โดยจะต้องมีนโยบาย กฏระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รอบคอบรัดกุมรวมทั้งการจัดตั้งกองทุนชดเชยที่ต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า ดังนี้ก็น่าจะได้พิจารณาอย่างจริงจังถึงการพัฒนาแหล่งแร่โพแทชของประเทศไทยต่อไป

Download File

 

20 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 1116 ครั้ง

Engine by shopup.com