การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทำเหมืองใต้ดิน ของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด

หมวดหมู่: ข่าวสารอัพเดท

                เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทำเหมืองใต้ดิน ของ บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป ขึ้น ณ ห้องปรพชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ

                สืบเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการตราพระราชบัญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 86 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินทำการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาโครงการทำเหมืองใต้ดินของตน ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมปรึกษาตามขั้นตอนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้ยื่นคำขอฯต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กพร.จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทำเหมืองใต้ดินของ บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป และเกิดการประชุมคณะกรรมการฯในครั้งนี้ขึ้น

03 มีนาคม 2563

ผู้ชม 573 ครั้ง

Engine by shopup.com