ประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเหมืองใต้ดิน ของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด

หมวดหมู่: ข่าวสารอัพเดท

                วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล ฉอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้เบื้องต้นกับผู้มีจัดการประชุมปรึกษาส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเหมืองใต้ดิน ของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด พื้นที่ประสงค์ขอประทานบัตร ๓,๔ ท้องที่ ตำบลจันอัด และตำบลบ้านใหม่ อำเภอโนนสูง, ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย, ตำบลโคกสูง และตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมรนาย นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ

                เนื่องจาก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป จำกัด แจ้งความประสงค์ขอจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทำเหมืองใต้ดิน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน ต้องทำการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาโครงการทำเหมืองใต้ดินของตนก่อนการขอประทานบัตร จึงเกิดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ขึ้น

                ทั้งนี้ การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นเพียงการประชุมปรึกษาเบื้องต้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเหมืองใต้ดินเท่านั้น ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการยื่นขอประทานบัตร โดยขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินจะแสดงด้านล่าง ดังนี้

03 มีนาคม 2563

ผู้ชม 774 ครั้ง

Engine by shopup.com